Onze gebruiksvoorwaarden


 • Adverteerder (klant of user) dient er zorg voor te dragen dat de omschrijving van het aangeboden product overeenkomt met de werkelijkheid en derhalve juist en volledig is. EasyAds B.V. is niet verantwoordelijk voor gedragingen van, of producten en diensten die ter verkoop of levering worden aangeboden door de adverteerder.
 • Door het plaatsen van een zoekertje geeft adverteerder EasyAds B.V. toestemming de informatie, inclusief foto/film-materiaal over het betreffende product te plaatsen op alle aangesloten (ver)koopsites en te gebruiken voor reclame c.q. commerciële doeleinden van EasyAds B.V.
 • EasyAds B.V. is niet aansprakelijk voor (niet correcte) plaatsingen bij haar partners. EasyAds B.V. is afhankelijk van de techniek van 3-rden en is derhalve niet aansprakelijk.
 • EasyAds B.V. is niet aansprakelijk voor de kwaliteit van gescrapete zoekertjes. De scraper wordt als service aangeboden, EasyAds B.V. is in deze afhankelijk van de correcte werking van de website van haar klant en kan derhalve geen garanties afgeven op kwaliteit en plaatsingen.
 • De informatie die door adverteerder c.q. verkoper in een zoekertje wordt verstrekt dient rechtstreeks verband te houden met het te verkopen of gezochte product. Het zoekertje dient niet te worden gebruikt als algemeen communicatiemiddel en dient geen diensten en/of producten van een adverteerder c.q. verkoper in het algemeen aan te prijzen. Bij verwijzing in een zoekertje naar een hyperlink dient deze direct relevant te zijn. EasyAds B.V. behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht informatie en/of hyperlinks te verwijderen.
 • Een zoekertje mag uitsluitend worden geplaatst in één rubriek van ZoekertjesPlanet.be waarin de desbetreffende aangeboden producten c.q. diensten naar haar aard en soort behoort.
 • Het is de verantwoordelijkheid van adverteerder dat de in het zoekertje aangeboden producten c.q. diensten geen inbreuk maken op (intellectuele eigendoms) rechten van derden, geen wet en/of regelgeving schenden, niet aanstotend, obsceen, beledigend, onjuist of misleidend zijn
 • EasyAds B.V. behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen de teksten van zoekertjes in te korten, te wijzigen of verwijderen.
 • EasyAds B.V. behoudt zich ook het recht voor om zoekertjes en gebruikersaccounts zonder opgave van redenen te verwijderen van ZoekertjesPlanet.be en de aangesloten (ver)koopsites. Dit zal zich in ieder geval voordoen, maar niet uitsluitend, indien adverteerder zich niet aan de regels van ZoekertjesPlanet.be en de aangesloten (ver)koopsites houdt.
 • Adverteerder vrijwaart EasyAds B.V. tegen elke rechtsvordering die is gebaseerd op de bewering dat het zoekertje inbreuk maakt op (intellectuele) eigendomsrechten van derden.
 • De aansprakelijkheid van EasyAds B.V. voor directe schade wegens toerekenbare tekortkomingen met betrekking tot de juiste, volledige, tijdige verwerking van het zoekertje en of order is beperkt tot het maandbedrag dat Adverteerder voor de dienst heeft betaalt aan EasyAds B.V.
 • Adverteerder verleent EasyAds B.V. en haar payment provider(s) toestemming geldende bedragen te innen indien er sprake is van een betaald account of bij het aanschaffen van betaalde add-ons.
 • Indien er sprake is van een plaatsingen op betaalde (ver)koopkanalen draagt EasyAds B.V. er zorg voor dat het zoekertje wordt geplaatst op de website van de betreffende (ver)koopsite. De mogelijke kosten (cpc, cps, etc) van het (ver)koopkanaal zijn voor rekening van de adverteerder. De adverteerder heeft een directe factuurrelatie met deze betaalde (ver)koopkanalen zonder enige tussenkomst van EasyAds B.V.
 • EasyAds B.V. is gerechtigd de adverteerder per direct uit te sluiten van gebruik van de website indien de adverteerder in strijd handelt met de bedoelde betaalprocedure.
 • Indien betaling uitblijft en EasyAds B.V. genoodzaakt is ter inning van aan haar verschuldigde bedragen (rechtskundige) bijstand in te roepen, komen alle daarvoor gemaakte kosten voor rekening van adverteerder cq klant.
 • Ontvangen betalingen worden door EasyAds B.V. niet gerestitueerd. Wel kunnen betalingen onder omstandigheden (ter beoordeling door EasyAds B.V.) worden gecompenseerd op toekomstige betalingen van adverteerder.
 • EasyAds B.V. is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade door verlies van gegevens.
 • Er geld een wettelijke opzegtermijn van maximaal 1 kalendermaand voor betaalde accounts voor de verlengdatum (de dag van aanmaken van het betaalde account).
 • Mogelijke credit-tegoeden zijn 1 kalenderjaar geldig na de datum van aanschaf. De datum van de (elke) laatste opwaardering wordt aangehouden als 1ste dag van aanschaf.
 • Indien adverteerder gebruikt maakt van een orderkoppeling met haar eigen e-commerce software geldt er een aanvullende verwerkersovereenkomst. Adverteerder gaat hiermee automatisch akkoord bij het aanmaken van een account en het accorderen van de EasyAds B.V. voorwaarden.
 • EasyAds B.V. is in geen enkel opzicht aansprakelijk voor (niet correcte) orderverwerking bij haar partners (verkoopsites en e-commerce software) en adverteerders (klant of user). EasyAds B.V. is afhankelijk van de techniek van derden en is derhalve niet aansprakelijk.
 • EasyAds B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in haar gebruiksvoorwaarden. Dit document is voor het laatst gewijzigd op 18 mei 2018.