Wat zijn onze regels en die van onze partners?

Ons privacy en cookie beleid

 • ZoekertjesPlanet.be is een website van EasyAds B.V. en registreert uw gegevens uitsluitend voor eigen gebruik. Directe ‘derden’ zoals de aangesloten zoekertjessites worden voorzien van uw basis-zoekertje gegevens zoals; naam en telefoon nummer.
 • Informatie die u ons geeft met als doel een zoekertje te plaatsen gebruiken wij uitsluitend om uw die zoekertje te kunnen plaatsen en word bewaard totdat u uw gebruikersaccount heeft opgezegd.
 • Deze website plaatst cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de website beter te laten functioneren en het webbezoek te monitoren, zodat EasyAds B.V. na kan gaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht. EasyAds B.V. gebruikt deze data alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een pc of individu.
 • De opgeslagen informatie kunnen wij ook gebruiken voor bezoekanalyses om onze site te optimaliseren en om u (indien gewenst) de nieuwsbrief te sturen.
 • Wij zullen uw persoonlijke informatie niet aan derden verkopen of ter beschikking stellen, uitgezonderd de aangesloten zoekertjessites en verplichting via rechtswegen.
 • Onze website bevat links naar web sites van derden. EasyAds B.V. heeft geen zeggenschap over deze websites en is derhalve niet verantwoordelijk voor uw privacy op deze websites.

Het privacy beleid van de aangesloten (publicatie) sites

Gratis kanalen:

Betaalde kanalen:

Internationale kanalen:

Onze gebruiksvoorwaarden:

 • Adverteerder dient er zorg voor te dragen dat de omschrijving van het aangeboden product overeenkomt met de werkelijkheid en derhalve juist en volledig is. EasyAds B.V. is niet verantwoordelijk voor gedragingen van, of producten en diensten die ter verkoop of levering worden aangeboden door de adverteerder.
 • Door het plaatsen van een advertentie geeft adverteerder EasyAds B.V. toestemming de informatie, inclusief foto/film-materiaal over het betreffende product te plaatsen op alle aangesloten (ver)koopsites en te gebruiken voor reclame c.q. commerciële doeleinden van EasyAds B.V.
 • EasyAds B.V. is niet aansprakelijk voor (niet correcte) plaatsingen bij haar partners. EasyAds B.V. is afhankelijk van de techniek van 3-rden en is derhalve niet aansprakelijk.
 • EasyAds B.V. is niet aansprakelijk voor de kwaliteit van gescrapte advertenties. De scraper wordt als service aangeboden, EasyAds B.V. is in deze afhankelijk van de correcte werking van de website van haar klant en kan derhalve geen garanties afgeven op kwaliteit en plaatsingen.
 • De informatie die door adverteerder c.q. verkoper in een advertentie word verstrekt dient rechtstreeks verband te houden met het te verkopen of gezochte product. De advertentie dient niet te worden gebruikt als algemeen communicatiemiddel en dient geen diensten en/of producten van een adverteerder c.q. verkoper in het algemeen aan te prijzen. Bij verwijzing in een advertentie naar een hyperlink dient deze direct relevant te zijn. EasyAds B.V. behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht informatie en/of hyperlinks te verwijderen.
 • Een advertentie mag uitsluitend worden geplaatst in één rubriek van ZoekertjesPlanet.nl waarin de desbetreffende aangeboden producten c.q. diensten naar haar aard en soort behoort.
 • Het is de verantwoordelijkheid van adverteerder dat de in de advertentie aangeboden producten c.q. diensten geen inbreuk maken op (intellectuele eigendoms) rechten van derden, geen wet en/of regelgeving schenden, niet aanstotend, obsceen, beledigend, onjuist of misleidend zijn.
 • EasyAds B.V. behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen de teksten van advertenties in te korten, te wijzigen of verwijderen.
 • EasyAds B.V. behoudt zich ook het recht voor om advertenties en gebruikersaccounts zonder opgave van redenen te verwijderen van ZoekertjesPlanet.nl en de aangelsoten (ver)koopsites. Dit zal zich in ieder geval voordoen, maar niet uitsluitend, indien adverteerder zich niet aan de regels van ZoekertjesPlanet.nl en de aangesloten (ver)koopsites houd.
 • Adverteerder vrijwaart EasyAds B.V. tegen elke rechtsvordering die is gebaseerd op de bewering dat de advertentie inbreuk maakt op (intellectuele) eigendomsrechten van derden.
 • De aansprakelijkheid van EasyAds B.V. voor directe schade wegens toerekenbare tekortkomingen met betrekking tot de juiste, volledige, tijdige plaatsing van de advertentie is beperkt tot het bedrag dat Adverteerder voor de plaatsing betaalt aan EasyAds B.V..
 • Adverteerder verleent EasyAds B.V. en DocData toestemming geldende bedragen te innen indien er sprake is van een betaald account of bij het opwaarderen van het promotietegoed.
 • Indien er sprake is van een betaalde advertentie draagt EasyAds B.V. er zorg voor dat de advertentie wordt geplaatst op de website van de betreffende (ver)koopsite nadat de adverteerder de betaalprocedure zoals vermeld op de website juist heeft doorlopen en EasyAds bv hiervan bericht heeft ontvangen. De adverteerder ontvangt een factuur per e-mail.
 • EasyAds B.V. is gerechtigd de adverteerder per direct uit te sluiten van gebruik van de website indien de adverteerder in strijd handelt met de bedoelde betaalprocedure.
 • Indien betaling uitblijft en EasyAds B.V. genoodzaakt is ter inning van aan haar verschuldigde bedragen (rechtskundige) bijstand in te roepen, komen alle daarvoor gemaakte kosten voor rekening van adverteerder cq klant.
 • Ontvangen betalingen worden door EasyAds B.V. niet gerestitueerd. Wel kunnen betalingen onder omstandigheden (ter beoordeling door EasyAds B.V.) worden toebedeeld als een Creditsaldo van adverteerder.
 • EasyAds B.V. is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade door verlies van gegevens.
 • Er geld een wetteijke opzegtermijn van 1 kalendermaand voor betaalde accounts voor de verlengdatum (de dag van aanmaken van het betaalde account).
 • Credit-tegoeden zijn 1 kalenderjaar geldig na de datum van aanschaf. De datum van de (elke) laatste opwaardering wordt aangehouden als 1ste dag van aanschaf.

De gebruiksvoorwaarden van de aangesloten (publicatie)sites:

Gratis kanalen:

Betaalde kanalen:

Internationale kanalen: