Algemeen

Koppeling met beslist.be | ZoekertjesPlanet
Verkoopmethode

Directe verkoop en biedingen door middel van rubrieksadvertenties.

Specs
Landen actief: België
Afrekenmodel: CPC of CPS
Zakelijk account nodig: Starters account of Winkelwagen account
Type verkoopkanaal: Betaald verkoopkanaal


Beslist.be is het grootste online winkelcentrum van België. Met 10.017 aangesloten webshops en een assortiment van meer dan 25 miljoen producten biedt beslist.be een duidelijk overzicht van wat er online te koop is. Beslist België wordt dagelijks bezocht door 500.000 shoppers.

Beslist.be vergroot het online winkelgemak voor consumenten. Online shoppers zoeken een product, vergelijken de prijzen, levertijden en reviews van verschillende webshops en plaatsen een bestelling in de webshop van hun keuze. Shoppers die weten wat zij zoeken, vinden op beslist.be snel de beste deal. Meer informatie >>

Verkopen via beslist.be | ZoekertjesPlanet
Voordelen van beslist.be:
  • Bereik eenvoudig online shoppend België
  • Positionering beïnvloeden door biedingen
  • Maximaal verkoopvolumen
  • Afrekenen per bestelling

ZoekertjesPlanet en Beslist België

ZoekertjesPlanet genereert een specifieke productfeed met alle benodigde productinformatie uit je gekoppelde webshop of geïmporteerde feed om je producten aan te kunnen bieden op Beslist.be. Je kunt deze feed eenvoudig importeren in je Beslist Starters account, of Winkelwagen account. De feed wordt dagelijks gesynchroniseerd voor een altijd up-to-date productaanbod.

Type koppeling: Productfeed
Features: Producten automatisch aanbieden Uitgebreid dashboard per kanaal Gratis set-up
Verkopen via beslist.be | ZoekertjesPlanet